Tuesday, January 13, 2015

Egy kis visszatekintés- a kezdetEgy kis visszatekintés- a kezdet

Községi elemi népiskola. A római katolikus egyház és iskolának a keletkezési ideje 1770 lehet.
1825- ből ismerjük Lázár Ferencz kántor-tanítót, ki 70 kalangya kapéért tanított és végezte kántori teendőjét.Utóda és előbb segéde Kovács József, ki 1846- tól 1885-ig volt kántortanító.Iskolája egy szűk , kis szobából állott, felszerelése nem volt, még a padok is hiányoztak, melyeket hosszú lócák pótoltak.E helyett az épület helyett 1858- ban a római katolikus egyházközösség költségén, a község északi részén, egy magaslaton új iskolát építettek, 2 tanteremmel.A tanítást egy tanító végezte egy tanteremben 1870- ig. Ekkor Réthi Lajos tanfelügyelő közbenjárásával sikerült államsegélyt kieszközölni, s már 1870 március elején megalakult a községi iskolaszék ,Jankó András elnöklete alatt. A községi iskolaszék első teendője volt az iskola számára megfelelő számú tanerőt biztosítani és engedélyt nyerni arra, hogy iskolájában két tanerőt alkalmazhasson. A községi iskola két tanítóval 1871-ben nyílt meg,Szotyori Nagy Ferenc és Kovács József kántor tanítókkal. Dézsi Lajos okleveles tanító három évig szolgált itt.Ezután került az iskolához Kovács Ferencz rendes tanító.Kovács a tanító-egyesületi életben tevékeny részes és a kézdi-orbai római katolikus tanító- egyletnek 1883 óta főjegyzője. 1885-ben az öreg kántor és segédtanító ,Kovács József , elhalálozik, helyébe Gábor András okleveles tanító választatott meg.

Szemelvények- Háromszék -Vármegye Népoktatási Intézeteinek Története
Berecz Gyula, Brassó 1898

No comments:

Post a Comment